Župan Ličko senjski Darko Milinović proglasio izvanredno stanje na poplavom ugroženom području

Župan ličko-senjski dr. Darko Milinović donio je Odluku o proglašenju izvanrednog stanja na poplavom ugroženom području.

Na temelju članka XXV Državnog plana obrane od poplava (N.N. 84/2010) i prijedloga za proglašenje izvanrednog stanja zbog opasnosti od poplave Hrvatskih voda Centar obrane od poplava Sektor E od 18.03.2018.godine donosim ODLUKU o proglašenju izvanrednog stanja na poplavom ugroženom području:

I. – Proglašava se izvanredno stanje zbog opasnosti od poplave na dionici: E.25.7 Lika (donji tok) od 0 +000,00 do 20+750,00, područje Općine Perušić, za naselja Donji Kosinj, Gornji Kosinj, Mlakva, Kosinjski Bakovac, Lipovo Polje i Rudinka, a vezano na visinu vodostaja: Lika (donji tok) (Markovi ponori-brana Sklope) na mjerodavnom vodomjeru Selište na kojem dana 18.03.2018.godine zabilježen vodostaj 494,26 m.n.m. sa tendencijom daljnjeg porasta.

II. – Stavljaju se u stupanj visoke pripravnosti Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije i Stožer civilne zaštite Općine Perušić te operativne snage sustava civilne zaštite radi poduzimanja operativnih i logističkih mjera za smanjenje rizika, zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine i uklanjanje posljedica u skladu s planovima zaštite i spašavanja.

III. – Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN mr.Darko Milinović,dr.med.