Zagreb: Prihvaćene mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Foto: Hina

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine većinom su glasova donijeli odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada koje predviđaju postavljanje prepreka, video nadzor i znak upozorenja o zabrani odbacivanja otpada.

Za tu odluku glasalo je 40 zastupnika, a šest ih je bilo suzdržano.

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada uključuju još i uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, uspostavu sustava evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada, provedbu nadzora područja Grada Zagreba i izobrazno-informativne aktivnosti o štetnosti nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš.

Nepropisno odbačeni otpad može se prijaviti u sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu prijavnicom na internetskoj stranici Grada Zagreba, putem telefona na brojeve objavljene na stranici, u prostorijama gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno redarstvo ili pisanim putem na adresu gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalno redarstvo.

Na lokacijama na kojima je evidentirano učestalo odbacivanje otpada mogu se postaviti znakovi upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, prepreke kojima se priječi prolazak do lokacije, odnosno može se postaviti video nadzor. Prepreke mogu biti žičane ograde, betonski blokovi i druge slične prepreke.

Radi provedbe mjere uklanjanja nepropisno odbačenog otpada, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine na kojoj je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom) ako je otpad odložen na tom području.

Rješenjem se određuje lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od šest mjeseca od dana zaprimanja rješenja.

Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, provest će se uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada. Grad Zagreb ima pravo na naknadu troškova uklanjanja. (Hina)