Za predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e izabran Ante Žigman

HRT

Hrvatski sabor u petak je izmjenio Zakon o kreditnim institucijama, te imenovao novo Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na čelu s predsjednikom Antom Žigmanom.

U Upravnom vijeću HANFA-e su Antun Palarić, Tomislav Rizdak, Ilijana Jeleč, te Jurica Jednačak.

Izmjenama Zakona o kreditnim institucijama dodatno se štite hrvatski potrošači, propisuje se kako je banka dužna potrošaču, na njegov zahtjev besplatno i u svakom trenutku za trajanja ugovora o kreditu, staviti na raspolaganje izvještaj u obliku otplatnog plana. Taj izvještaj uključuje i izračun efektivne kamatne stope na dan izrade otplatnog plana, informaciju o ukupno otplaćenoj glavnici, kamatama i troškovima, specifikaciju uplata i pregled promjena kamatnih stopa po kreditu.

Takvo rješenje amandmanski je, predložila Vlada, a prihvatio Sabor.

Taj Vladin amandman na tragu je onog koji je predlagao zastupnik Goran Aleksić (SNAGA), a kojega ni Vlada, a ni Sabor nisu prihvatili, kao ni ostalih šest.

Zakon o kreditnim institucijama mijenja se radi prijenosa odredbi EU direktiva kojim se potvrđuje ovlast Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) da primjenjuje supervizorske mjera na kreditne institucije istih ili sličnih profila rizičnosti.

Izmjenama se dorađuje odredba o obvezi banke da obavijesti potrošača o otplati cijelog kredita i informira ga o načinu preuzimanje brisovnog očitovanja i svih drugih instrumenata osiguranja otplaćenog kredita.

Novost je i da u slučaju kad obvezu po kreditu umjesto dužnika u cijelosti ili djelomično otplati treća osoba, banka obavještava dužnika o postojanju prava trećih osoba, kao i o daljnjim uvjetima za izdavanje brisovnog očitovanja.

Dorađuje se i dio kojim je propisan postupak redovne likvidacije kreditne institucije. Uvodi se obveza institucije da HNB-u dostavi plan likvidacije, umjesto dosadašnjih nedovoljno jasno propisanih konzultacija.

Sabor je u drugo čitanje poslao izmjene zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture i o Središnjem registru osiguranika.

Dnevni je red dopunio sa 13 novih točaka, među kojima su i prijedozi da se potvrdi Sporazum o strateškom partnerstvu između EU i njezinih država članica, s jedne i Kanade, s druge strane.