Za decentralizirane funkcije školstva, zdravstva, socijale i vatrogastva potrebno 2,3 mlrd kn

Pixabay

Vlada je donijela uredbu i pripadajuće odluke o pomoći jedinicama područne i lokalne samouprave za decentralizirane funkcije školstva, zdravstva, socijalne skrbi i vatrogastvo u 2018. Ukupni iznos potrebnih sredstava procjenjuje se na 2,3 milijarde kuna.

Vlada je, naime, prihvatila uredbu o načinu izračuna financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za te funkcije jedinica lokalne i područne samouprave za 2018. te donijela odluke o minimalnim financijskim standardima za te funkcije.

Ukupni iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda preuzetih decentraliziranih funkcija za ovu godinu predviđen je u visini od 2,3 milijarde kuna i uvećan je za 4% u odnosu na 2017.

Naime, decentralizirane funkcije se financiraju iz prihoda ostvarenih iz dodatnog udjela u porezu na dohodak (po stopi od 6%) i sredstava državnog proračuna s pozicija pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pojasnio je ministar financija Zdravko Marić.

Sredstvima pomoći izravnanja financira se razlika između prihoda ostvarenih iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i bilančnih prava utvrđenih odlukama Vlade o minimalnim financijskim standardima.

Marić je pojasnio da se sredstva za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, koja su se do sada osiguravala iz 16% prihoda od poreza na dohodak, odnosno udjela pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u prihodima od poreza na dohodak, od ove godine osiguravaju iz drugih izvora financiranja državnog proračuna, a na razdjelima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva te Ministarstva unutarnjih poslova.

U ovoj godini za tu namjenu planirano je gotovo 1,65 milijardi kuna, od ukupno potrebnih 2,3 milijarde.

Vladinom odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018., županije, gradovi i Grad Zagreb u ovoj godini imaju pravo na iznos od gotovo 885 milijuna kuna, što je za 4 posto više u odnosu na 2017.

Za javne potrebe srednjih škola i učeničkih domova previđen je iznos od 438 milijuna kuna, također 4% više nego lani. Za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove ukupni iznos planiranih sredstava za ovu godinu utvrđen je u visini od 387,9 milijuna kuna ili 4% više nego lani.

U tu odluku uključena su o nova kreditna zaduženja, sukladno prijedlozima Zagrebačke županije za dio kreditnog zaduženja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Naftalan – za razvojni projekt “Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima”, Istarske županije za dio kreditnog zaduženja za izgradnju nove Opće bolnice u Puli te Grada Zagreba za kreditno zaduženje Kliničke bolnice Sveti Duh za obnavljanje medicinske opreme.

Odlukom, pak, o minimalnim financijskim standarima centara za socijalnu skrb i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2018. utvrđen je iznos od 96,13 milijuna kuna ili 1,01% više nego u 2017.

Za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne utvrđen je iznos od 164,5 milijuna kuna ili 7,42% više nego u 2017., a za decentralizirano financiranje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi gotovo 315 milijuna kuna ili 4% više.