Vlada za Dan ljudskih prava: Kao temeljna polazišta uzimamo zaštitu sloboda i prava čovjeka

Hrvatska Vlada kao temeljna polazišta svog rada uzima zaštitu temeljnih sloboda i prava svakog čovjeka, priopćeno je u ponedjeljak iz Banskih dvora u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava 10. prosinca, na dan kada je Opća skupština UN-a 1948. usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima.

  Iz Vlade ističu da posebnu pozornost pridaju zaštiti prava nacionalnih manjina, osoba s invaliditetom, djece i žena, kao i svih ugroženih skupina jer je kontinuirano podizanje razine zaštite ljudskih prava i uspješna briga o najpotrebitijima pravi pokazatelj snage svakog društva.  

 Podsjećaju kako su Općom deklaracijom o ljudskim pravima uspostavljeni temelji međunarodnog poretka usidrenog u poštivanju ljudskog dostojanstva, kao i jednakih i neotuđivih prava svakog čovjeka. Načela Opće deklaracije, napominju, ugrađena su i u Ustav Republike Hrvatske, koji u svojim odredbama sadržava najviše standarde zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.

 “U Hrvatskoj su svi jednaki pred zakonom i svatko ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama”, navode u Banskim dvorima.

 Dodaju kako Hrvatska mehanizmima nadzora vodi brigu o poštivanju svih triju generacija ljudskih prava – od građanskih i političkih prava, preko ekonomskih, socijalnih i kulturnih, pa do novije generacije grupnih prava kojima se još šire nastoji zaštititi prava čovjeka.

 Na međunarodnoj razini, kažu, Hrvatska je stranka svih šest temeljnih konvencija Ujedinjenih naroda u području ljudskih prava i pripadajućih protokola, temeljem kojih se redovito podnose izvješća i razmjenjuju najbolje prakse u zaštiti ljudskih prava.

 Hrvatska surađuje s mnogim međunarodnim organizacijama i udruženjima u okviru kojih se uspostavljaju dodatni mehanizmi zaštite ljudskih prava u Europi i svijetu.  Od 2017. godine Hrvatska je punopravna članica Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda sa sjedištem u Ženevi gdje se aktivno zalažemo za promociju ljudskih prava što je važan cilj hrvatske vanjske politike, zaključuju u Vladi.