Vlada traži novog pravobranitelja/icu za ravnopravnost spolova

Hrvatska Vlada raspisala je Javni poziv za imenovanje pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, sadašnjoj Višnji Ljubičić osmogodišnji mandat istječe koncem listopada.

Pravobranitelja/icu imenuje i razrješava Hrvatski sabor na Vladin prijedlog, imenuje je na vrijeme od osam godina i može biti ponovno imenovan/na.

Na tu dužnost može biti imenovan hrvatski državljanin/ka sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem koji/ja je osobnim zauzimanjem poznat/ta javnosti u području zaštite ljudskih prava.

Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta podnose se Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Na temelju prispjelih prijava, Vlada će Saboru predložiti imenovanje.

Pravobranitelj/ica djeluje neovisno i samostalno, prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču te ravnopravnosti. Najmanje jednom godišnje izvješćuje Sabor o svom radu i uočenim pojavama.

Uz to, razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima ili grupama koju su počinila tijela državne uprave, lokalne uprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe. U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj/ica je ovlašten/a upozoravati, predlagati i davati preporuke.