Vlada dodijelila dvije zone Gradu Novalji

Na današnjoj sjednici Vlade koja se održala u Hvaru, pod točkama koje su se odnosile na projekte vezane uz jadranske otoke, bile su i dvije točke koje se odnose na Grad Novalju:

7.37. Prijedlog zaključka o darovanju dijela nekretnine u k.o. Novalja Gradu Novalja, u svrhu osnivanja Poduzetničke zone Zaglava – Prozor

7.46. Prijedlog zaključka o izdavanju isprave podobne za upis prava vlasništva na dijelu nekretnine u k.o. Novalja – I Gradu Novalji (u naravi dio izgrađenog Sportskog centra Novalja)

Poduzetnička zona Zaglava – Prozor veličine 48 ha iznimno je važna za Grad Novalju. Osim gospodarsko – proizvodne namjene, Grad Novalja u dijelu zone namjerava izgraditi i reciklažno dvorište za građevinski otpad te kompostanu.

Rješavanjem vlasništva nad Sportskim centrom Novalja veličine 4 ha, Gradu Novalji otvara se mogućnost izrade cjelovitog projekta uređenja Centra te njegovo kandidiranje prema EU fondovima.