Sabor: Od nove godine jeftinija rabljena vozila

Hrvatski sabor u petak je izmijenio Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, slijedom čega bi od iduće godine trebala pojeftiniti rabljena vozila.

Sam zakon uređuje dva porezna oblika – posebni porez na motorna vozila (trošarine) i posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila.

Slijedom izmjena, trošarina na stjecanje rabljenih vozila, zamjenjuje se upravnom pristojbom koja će se plaćati kod registracije, a koja će od 1. siječnja 2018. biti 50 posto niža u odnosu na sadašnju.

Upravna će se pristojba plaćati u tijelu nadležnom za registraciju vozila, obračunavati temeljem starosti vozila, odnosno godine proizvodnje i snage motora, a visinu će joj odrediti uredba koja se tek treba donijeti.

Promjena vlasništva nad rabljenim vozilom sada uključuje najmanje četiri koraka na tri adrese, ovjeru potpisa na kupoprodajnom ugovoru kod javnog bilježnika, koji se potom predaje Poreznoj upravi koja izdaje rješenje o razrezu poreza koji se plaća u pošti, a potom policija obavlja prijenos vlasništva.

Prema podacima Ministarstva financija, u 2016. bilo je oko 210 tisuća slučajeva oporezivanja odnosno izdanih rješenja s osnove trošarina na promet rabljenih vozila, a prihod s tog naslova iznosio je 194 milijuna.

Da bi izglasovane izmjene trebale donijeti manji trošak poreznim obveznicima potvrđuje projekcija da bi prihod od trošarina trebao biti manji za oko 100 milijuna kuna, dakle gotovo se prepolovljuje.

Sabor je u petak donio novi Zakon o reviziji po kojem će nadležno tijelo za nadzor revizorskih društava i ovlaštenih revizora postati Ministarstvo financija, Odbor za javni nadzor revizije prestat će s radom, a Hrvatska revizorska komora više neće imati nadzornu ulogu.

Zakon propisuje obvezu ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva za subjekte od javnog interesa koji su prepoznati kao subjekti od sistemske važnosti. To su, dakle, subjekti koji zapošljavaju prosječno više od 5000 radnika tijekom poslovne godine i imaju aktivu veću od 5 milijardi kuna na zadnji dan poslovne godine.

Prema novom zakonu, ovlašteni revizor može biti u radnom odnosu samo s jednim revizorskim društvom, revizorska društva koja obavljaju reviziju subjekata od javnog interesa moraju imati najmanje tri zaposlena revizora u punom radnom vremenu, umjesto dosadašnja dva.

Sabor je donio zakon kojim se ‘gasi’ umirovljenički fond osnovan radi vraćanja duga umirovljenicima. Imovinu, prava i obveze Fonda preuzima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, koji će preuzeti i predmete koji se vode za račun Fonda, a koji nisu okončani do stupanja na snagu zakona.

Donesen je i Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, izmijenjeni zakoni o radu i o europskim radničkim vijećima. (Hina)