Sabor donio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Izvor: Nacionalno/D.Prša

Hrvatski sabor u srijedu je većinom glasova donio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kojim se uređuje rad u domovima zdravlja, donose promjene u organizaciji hitne medicinske pomoći, funkcionalno povezuju bolnice i osnažuje palijativna skrb.

Među ostalim, novi zakon predviđa dežuranje liječnika koncesionara u domovima zdravlja vikendima i blagdanima. Kad je riječ o zakupu ordinacija, u zakup će se moći ići po određenom redoslijedu, a 25 posto ordinacija i dalje će ostati pri domovima zdravlja.

Liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i onima koji su bili koncesionari, a sada su nositelji ordinacija, novi zakon otvara mogućnost zapošljavanja još jednog liječnika koji će kroz rad u toj ordinaciji moći, kada prethodni liječnik ide u mirovinu, na javnom natječaju i dalje ostati nositelj te ordinacije.

Zakonom se osnažuje i preventivna zdravstvena zaštita, rješava radno-pravni status zakupaca u domu zdravlja, uređuje pružanje palijativne skrbi na primarnoj te na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti. Uvodi se i Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite, koji će obuhvaćati sve pružatelje zdravstvene zaštite te mogućnost nagrađivanja za natprosječne rezultate zdravstvenih radnika.

Zakonom se unose i promjene u organizaciji hitne medicinske pomoći kroz integraciju objedinjenih hitnih bolničkih prijema i županijske ili gradske hitne službe. Donosi i restrukturiranje i racionalizaciju bolničkog sustava kroz daljnje povezivanje bolnica.

Na Zakon o zdravstvenoj zaštiti podneseno je više od 70 amandmana, usvojeno je tek nekoliko onih nomotehničke naravi.

Sabor je izglasao i Zakon o lijekovima kojim se uspostavlja novi sustav određivanja cijena lijekova na recept, na način da Agencija za lijekove i medicinske proizvode utvrđuje najvišu dozvoljenu cijenu takvog lijeka na hrvatskom tržištu, a HZZO-u se daje mogućnost pregovaranja o daljnjem sniženju cijena s ponuditeljima.