Predsjednik Vrhovnog suda donio uputu o mjerama za rad svih sudova

Predsjednik Vrhovnog suda donio je uputu svim sudovima o mjerama za sprečavanje širenja epidemije i o organizaciji rada sudova za vrijeme epidemije.

Upute predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske imaju dva modela organizacije rada sudova za vrijeme epidemije: model A i model B. Predsjednici svih sudova od 3. studenoga 2020. organizirat će rad po modelu A, a po modelu B ako dođe do nepovoljnog razvoja epidemiološke situacije. Za prelazak na model B predsjednik pojedinog suda zatražit će odobrenje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Neovisno o modelu po kojem se organizira rad, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske zatražio je od predsjednika svih sudova da na sudovima:

– osiguraju provedbu svih epidemioloških mjera

– komunikaciju s obveznim sudionicima izvršavaju isključivo elektroničkim putem

– poštu dostavljaju korištenjem usluga e-pošte

– primanje stranaka u zemljišnoknjižnom odjelu ili sudskom registru ograniče posebnom odlukom.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske propisao je posebne organizacijske uvjete rada za modele A i B i to posebno za prvostupanjske i posebno za drugostupanjske sudove. Predsjednici svih sudova dužni su osigurati te uvjete, objavljeno je stranicama Vrhovnog suda.

Za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 predsjednici sudova obvezni su osigurati pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje objavi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Dužni su razmotriti i prilagoditi prostornu organizaciju rada u sudu kako bi se poštovao fizički razmak 2 metra. Predsjednici sudova imenovat će koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19 koji je zadužen za koordiniranje aktivnosti vezanih uz provedbu mjera za sprečavanje širenja zaraze i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova. Tamo gdje je to moguće na sudovima će se odrediti klizno radno vrijeme, kao i rad u skupinama uz organizaciju preostalog radnog vremena da se rad obavlja od kuće. Uvedena je nužna mjera obveznog korištenja maski za lice u prostorijama suda. Na sudovima će se mjeriti temperatura svim zaposlenicima i drugim osobama pri svakom ulaska u sud.

Broj sastanaka i poslovnih okupljanja potrebno je smanjiti na najmanju mjeru. Također je potrebno smanjiti i broj izravnih kontakata između zaposlenika na sudu. U svakoj se situaciji preporučuje koristiti tehničke mogućnosti komuniciranja na daljinu koje sucima i sudovima stoje na raspolaganju, uključujući i unutar suda (e-pošta, videolink i dr.).

Sudovi su dužni na mrežnim stranicama i uočljivim mjestima objaviti važne brojeve telefona i adrese elektroničke pošte. Također će se na vidljivim mjestima postaviti upute za provedbu preventivnih mjera prema savjetima HZJZ-a. Sudovi moraju osigurati dovoljnu količinu higijenskih sredstava, a potiče se i preporučuje češće čišćenje i prozračivanje radnih prostora.

Detalji se mogu pronaći OVDJE.

Nacionalno/N1.