Održana treća tribina pod nazivom „Odvoz otpada u Općini Brinje“ u organizaciji Komunalnog društva Brinje

U Društveno kulturnom centru Brinje održala se 11. srpnja 2022. godine i zadnja tribina za javnost u sklopu projekta „Nabavka komunalnog vozila za otpad“ u organizaciji Komunalnog društva Brinje d.o.o. Građani su dobili bližu i konkretniju sliku rasporeda odvoza otpada na području općine Brinje za 2022. godinu. Osim rasporeda odvoza otpada predstavljeno im je ponovno i reciklažno dvorište Brinje te su upoznati sa radnim vremenom reciklažnog dvorišta i vrstama otpada koje reciklažno dvorište zaprima. Zamoljeni su da pravilno razvrstavaju otpad, kako bi se vrijedne sirovine mogle ponovno upotrijebiti i kako ne bi došlo do miješanja raznih vrsta otpada, što je ranije u nekoliko navrata bio slučaj. Još jednom pojašnjeno je što odlažemo u koju vrstu spremnika. Predstavljena su i nova vozila za odvoz otpada koja su nabavljena upravo zahvaljujući ovome projektu, a bila su prijeko potrebna kako bi sustav odvoza otpada funkcionirao. Osvrnuli smo se i na divlja odlagališta te na sanaciju nekoliko najvećih, te su građani izrazili zadovoljstvo radom i trudom Općine Brinje i načelnika Fumića kako u sanaciji divljih odlagališta tako i izgradnjom reciklažnog dvorišta te općenito brigom o zaštiti okoliša i podizanju svijesti o pravilnom zbrinjavanju otpada. Sve navedeno u cilju ima sustavno zbrinjavanje otpada, te sprječavanje nastanka novih divljih odlagališta. Projekt je sufinanciran sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Europski strukturni i investicijski fondovi u 85 % – tnom iznosu, te je ukupna vrijednost projekta 1.694.600,00 kn. Tribinu je održala Sanja Puškarić Delač.

M. Javor