Obilježeno 65 godina rada Trgovačkog suda u Rijeci

Na Trgovačkom sudu u Rijeci u petak je svečano obilježeno 65 godina rada tog suda, koji obavlja poslove iz svoje nadležnosti za područje Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije te za pomorske sporove i sporove intelektulanog vlasništva za područje Istarske županije.

Okružni privredni sud u Rijeci počeo je s radom 1954., a 1994. mijenja naziv u Trgovački sud u Rijeci. No, trgovački sudovi su na riječkom području postojali i ranije, pa se, kako je rekla predsjednica Trgovačkog suda u Rijeci Ika Mohorović, u Rijeci, uz određene vremenske prekide, može obilježiti 200. godišnjica trgovačkog sudovanja.

Sada na tom sudu radi 10 sudaca, 39 službenika i pet namještenika.

Predsjednica suda naglasila je da je iz statističkih izvješća, koja se podnose Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Ministarstvu pravosuđa očito je da Trgovački sud u Rijeci iz godine u godinu znatno smanjuje broj neriješenih predmeta.

U posljednjem petogodišnjem razdoblju na sudu je zaprimljeno 9166 parničnih predmeta, a riješeno je 10.060 predmeta. U istom razdoblju je primljeno 4990 stečajnih predmeta i riješeno 5359 predmeta, rekla je predsjednica suda navodeći da Trgovački sud u Rijeci u odnosu na predmete sudskog registra održava zakonom propisane rokove za donošenje odluka.

Istaknula je da se neprekidno radi na predmetima, naročito starijim predmetima, smanjuje se broj neriješenih predmeta i skraćuje vrijeme trajanja postupaka.

Na sudu se primjenjuje načelo specijalizacije sudaca, a to se odnosi na pomorske parnične i ovršne predmete, rješavanje sporova zaštite intelektulanih i autorskih prava, stečajne predmete i registarske predmete, rekla je Ika Mohorović .

Sud je uključen i u stručno osposobljavanje mladih osoba, koje nakon položenog stručnog ispita stječu uvjete za daljnje zapošljavanje.

Predsjednica Trgovačkog suda u Rijeci Ika Mohorović istaknula je uspješnu suradnju s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, s Katedrom za trgovačko pravo i pravo društava i Katedrom za međunarodno i europsko pravo, kao i trajno usavršavanje sudaca i sudskih savjetnika.

Primjenom novih tehnologija dolazi do uvođenja elektroničkog spisa, rad suda postaje transparentniji, odluke suda objavljuju se na mrežnima stranicama Oglasna ploča sudova i SupraNova, omogućena je elektronička komunikacija suda s većim dijelom sudionika u postupku, a uvedena je i elektronička otprema pošte.

Uz to, na Trgovačkom sudu u Rijeci nedavno je osnovano prvo trgovačko društvo “na daljinu.”

Predsjednica Trgovačkog suda u Rijeci Ika Mohorović zahvalila je svima na rezultatima tog suda, poručivši da svim sucima, sudskim savjetnicima, službenicima i namještenicima ostaje obveza da se dalje obrazuju i usavršavaju, kako bi odgovorili svim potrebama funkcioniranja suvremenog gospodarstva na zajedničkom tržištu Europske unije.

(Hina)