Novalja: Prethodno savjetovanje, Plaža Jadra

Prethodno savjetovanje, Plaža Jadra
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA

Klasa: 360-01/18-01/02
Urbroj: 2125/06-04-02/3-18-02
Novalja, 26.01.2018.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave- UREĐENJE I PROŠIRENJE PLAŽE „JADRA“ U St. Novalji
-dostavlja se

Poštovani,

Grad Novalja priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za pripremu i provedbu postupka javne nabave- UREĐENJE I PROŠIRENJE PLAŽE „JADRA“ U St. Novalji

Temeljem čl. 198. (Prethodna analiza tržišta) ZJN 120/16, prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u svezi s nabavom.

Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvijetom da takvi savijeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 120/16 na internet stranicama Grada Novalje http://www.novalja.hr/ objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, i troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 01.veljače 2018. g. do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte infrastruktura@novalja.hr i komunalna.infrastruktura@novalja.hr
Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama Grada.

S poštovanjem,

Viši referent za javnu nabavu:
Romana Semenčić