Nabava usluga informiranja i vidljivosti dio su projekata obnove na potresom pogođenim područjima vrijednih 672 milijuna kuna!

ilustracija

​U povodu jučerašnjih napisa u medijima, vezanih uz aktivnost nabave usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u kojima se navodi kako „država nabavlja kemijske olovke i blokiće za 2,1 milijuna kuna“, izostavljene su ključne informacije koje pojašnjavaju kontekst samog projekta i nabave, te smatramo potrebnim reagirati u cilju davanja točnih, istinitih i sveobuhvatnih informacija vezanih uz ovu aktivnost.

Naime, nabava usluga odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti provodi se u sklopu projekata Obnove obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima (KK.12.1.1.01.0001) i Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima (KK.12.1.1.02.0001), u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Ukupna vrijednost oba projekata iznosi 672.300.000,00 HRK od čega se iz sredstava EU fondova osigurava 638.685.000,00 HRK.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o financiranju 13. svibnja 2021. godine, kojom se projektima dodjeljuju EU sredstva. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani su 26. svibnja 2021. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Svaki ugovor se sastoji od 5 aktivnosti – projektiranje, stručni nadzor, radovi, vanjsko upravljanje projektom te informiranje i vidljivost. Postupak nabave usluga odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti je objavljen za 2 grupe sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2.160.000,00 kn bez PDV-a, odnosno prema grupama nabave – GRUPA 1 Obnovu obiteljskih kuća u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima (KK.12.1.1.01.0001) – 1.040.000,00 kn bez PDV-a; GRUPA 2 Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima (KK.12.1.1.02.0001) – 1.120.000,00 kn bez PDV).

Dakle, udio vrijednosti nabave usluge odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti u ukupnoj vrijednosti projekata iznosi 0,32% ukupne vrijednosti projekata, u iznosu sredstava osiguranih kroz EU fondove.

Procijenjena vrijednost nabave je ukupna vrijednost za obje grupe i određena je sukladno uputi Min regionalnog razvoja i fondova EU. Naime, aktivnosti informiranja i vidljivosti su obvezni za provedbu i to prema uputama SAFU-a, u skladu s njihovim priručnikom.

Isto tako, obveza informiranja i vidljivosti definirana je Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 821/2014 te Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za svakog Korisnika bespovratnih sredstava. Aktivnost informiranja i vidljivosti usmjerena je na krajnje korisnike projekta, medije te opću i stručnu javnost kako bi se osiguralo podizanje svijesti o rezultatima projekta koji Korisnik provodi i podizanje svijesti o dodijeljenoj pomoći Europske unije za provedbu projekta.

U priručniku za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)(https://www.safu.hr/datastore/filestore/339/SAFU_-_Prirucnik_za_korisnike.pdf) navedene su upute i obveze Korisnika. U istom se kod aktivnosti Informiranja i vidljivosti kao jedna od obveza navodi postavljanje privremenih i trajnih informacijskih ploča značajne veličine za svaki projekt koji se sastoji od financiranja infrastrukture ili građevinskih radova, a za koji iznos javne potpore za operaciju premašuje 500 000 eura.

Najveći financijski udio u ukupno procijenjenoj vrijednosti nabave za obje grupe nabave odnosi se na izradu i postavljanje privremenih i trajnih informacijskih ploča, s obzirom na njihovu vrijednost i količinu. Ploča mora biti dimenzija i sadržaja kako je propisano Uputama za korisnike vezanim uz mjere informiranja i komunikaciju o projektima (operacijama) sufinanciranih u okviru europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u razdoblju 2014. – 2020.;

Razni promotivni materijali navedeni u troškovnicima kao što su: projektni leci, kape, majice, kemijske, kišobrani, maske za lice i dr., namijenjeni su krajnjim korisnicima i javnosti kojima se dijele u svrhu širenja informacija o projektu i EU sufinanciranju.

Čl. 7. Ugovora o dodjeli navodi da se korisnik obvezuje provoditi i/ili sudjelovati u oglašavanju i mjerama osiguravanja javnosti i vidljivosti, povrh onih koje su opisane u Općim uvjetima Ugovora.

Čl. 9. Općih uvjeta ugovora navode obveze korisnika, među kojima su i obveze vidljivosti i informiranja uz jasna pravila kojih smo se dužni pridržavati. O poduzetim mjerama informiranja, komunikacije i vidljivosti i to podnošenjem izvješća u skladu s člankom 14. ovih Općih uvjeta dužni smo izvještavati kontrolno tijelo.

Izvadak iz općih uvjeta:

„9.3. Mjere informiranja koje poduzima Korisnik, podrazumijevaju isticanje osnovnih elemenata vidljivosti (amblema Europske unije, teksta „Europska unija“, slogana „Zajedno do fondova EU“, logotipa europskih strukturnih i investicijskih fondova te napomenu o tome da se radi o sufinanciranju projekta iz EU fondova uz konkretno navođenje fonda – EFRR/KF/ESF) uz eventualno korištenje dodatnih elemenata vidljivosti (primjerice projektnog logotipa, logotipa partnera i slično), koje Korisnik prethodno može dostaviti na uvid PT-u 2. PT 2 zadržava pravo dostave komentara i primjedbi Korisniku.

9.4. Mjere informiranja moraju biti usmjerene na krajnje korisnike projekta, opću i stručnu javnost te gdje god je prikladno i medije, a radi podizanja svijesti o rezultatima projekta i dodijeljenoj potpori EU za provedbu projekta. Mjere moraju biti razmjerne opsegu (vrijednosti) projekta.

9.5. Osim mjera koje je Korisnik obvezan poduzeti u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, Korisnik može poduzeti dodatne mjere javnosti i vidljivosti u svrhu podizanja svijesti o projektu i financijskom doprinosu EU-a.

9.6. Korisnik se obvezuje odazvati na poziv PT-a 1 i/ili PT-a 2/UT-a za sudjelovanjem na organiziranim događajima informiranja i vidljivosti. PT 1 i/ili PT 2/UT obavještava Korisnika o organiziranim događajima informiranja i vidljivosti pravovremeno, najkasnije sedam dana prije dana planiranog održavanja.“