Ministarstvo: Za vrijeme korištenja prava na rodiljnu potporu miruju prava roditelja njegovatelja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najavilo je u srijedu, u odgovoru na medijske napise da majke koje ostvaruju pravo na status roditelja njegovatelja pri odlasku na rodiljni dopust s drugim djetetom ostaju bez tog statusa, da će dostaviti svim centrima upute po kojima za vrijeme korištenja prava na rodiljnu potporu miruju prava i obveze roditelja njegovatelja kao zaposlenog roditelja.

“Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama propisuje da se roditelj sa statusom njegovatelja smatra zaposlenim roditeljem. Zaposlena trudnica, odnosno majka, pravo na obvezni rodiljni dopust koristi u neprekidnom trajanju od 98 dana, od kojih 28 dana prije očekivanog poroda te 70 dana nakon rođenja djeteta”, stoji u priopćenju iz Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo ističe da se, kako se radi o obveznom rodiljnom dopustu, za to vrijeme ne isplaćuje naknada za njegovatelja nego se isplaćuje naknada za rodiljni dopust.

“Kako bi se ujednačila praksa rada centara za socijalnu skrb, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku će dostaviti svim centrima uputu o postupanju na način da za vrijeme korištenja prava na rodiljnu potporu, prava i obveze roditelja njegovatelja kao zaposlenog roditelja miruju”, stoji u priopćenju.

Mediji su u utorak objavili da majke koje imaju bolesno dijete i ostvarile su pravo na status njegovatelja, rođenjem drugog djeteta i odlaskom na rodiljni dopust automatski gube taj status te ga čak ne mogu staviti u mirovanje, nego po isteku rodiljnog ponovno moraju podnositi zahtjev za odobravanjem statusa.

Odgovor Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Uz to je priložen odgovor iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u kojem stoji da je “ukoliko korisnica prava na status roditelja njegovatelja ostvari pravo na rodiljnu ili roditeljsku poštedu od rada, dužna o tome obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb i u tom periodu pravo na status njegovatelja prestaje”.

“Nakon korištenja prava, sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, korisnica može uz ispunjenje svih Zakonom propisanih uvjeta ponovno koristiti pravo na status njegovatelja, odnosno predati zahtjev za priznavanjem prava”, stoji u odgovoru u kojem se napominje kako pri tome rješenje o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja donosi centar za socijalnu skrb uz suglasnost Ministarstva.

Vezano uz mogućnost mirovanja prava na status roditelja njegovatelja iz Ministarstva su izvijestili da Zakon o radu propisuje da radnik nakon isteka rodiljnog dopusta u skladu s posebnim propisom ima pravo povratka na poslove na kojima je radio prije korištenja toga prava u roku mjesec dana od dana kada je poslodavca obavijestio o prestanku korištenja toga prava, no osoba koja je ostvarila pravo na status roditelja njegovatelja “ne smatra se radnikom sukladno Zakonom o radu, niti je mogućnost mirovanja statusa roditelja njegovatelja propisana Zakonom o socijalnoj skrbi”.

Dodaje se da će, u svrhu dodatne zaštite djece s teškoćama i njihovih obitelji, Ministarstvo razmotriti prijedlog za mirovanje prilikom postupka izrade novog Zakona o socijalnoj skrbi.

Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena ocijenila je kako je takvo postupanje Ministarstva protuzakonito, s obzirom da Zakon o socijalnoj skrbi jasno propisuje kad status njegovatelja prestaje, a ni jedna točka se, kažu, ne odnosi na to kad majka koristi rodiljni za drugo dijete.

Izrazili su stajalište da bi u slučaju odlaska na rodiljni s drugim djetetom status njegovatelja trebao ići u mirovanje, što se u konačnici i događa na terenu.