EU sud je još prošle godine presudio: Ugovor ne može opstati ako je odredba o valutnom riziku ništetna! Čeka se Vrhovni sud RH!

Građanska inicijativa Lex Franak u priopćenju je objasnila zašto je nesporno da je ugovor s nepoštenim odredbama ništetan.

Pristupanjem EU Republika Hrvatska se obvezala implementirati pravnu stečevinu Europske unije. Direktive i presude o ništetnosti ugovora su jasne i nedvojbene!
Predmet – CHF valuta je ništetna – pravomoćno presuđeno! Cijena – odredba o kamati koja se mijenja jednostrano je nepoštena i ništetna – pravomoćno presuđeno.
Može li opstati ugovor bez predmeta i cijene? Ne može, EU sud je presudio u niz svojih odluka i u svakoj toj odluci se poziva na čl.6 Direktive 93/13 EEZ.

Može li nacionalni sud mijenjati ništetnu odredbu i zamijeniti je svojom odlukom. Može samo u slučaju da pazi da potrošač ne dođe u lošiji položaj, i ako je takav interes potrošača..
Tako ako pogledamo što kaže sud u presudama C-211/17 i u spojenim predmetima C-70/17 i C179/17, jasno je u kojem slučaju sud smije mijenjati ugovornu odredbu koja je nepoštena, samo ako bi to bilo u interesu potrošača, piše dalje u priopćenju Građanska inicijativa Lex Franak.
Nepoštene odredbe se moraju isključiti kao da nikada nisu postojale i ne obvezuju potrošača. U presudi C-260/18 jasno je da je volja potrošača jedino što je važno kod odluke da li se ugovor treba proglasiti ništetnim ako ima nepoštene odredbe.

Zato je ugovor sa nepoštenim predmetom i cijenom ništav ako tako zahtijeva potrošač. Sud nije ovlašten mijenjati ugovorne odredbe koje su ništave i proglašavati ih valjanim djelomično već je odredba o predmetu i cijeni valjana ili nije. Upravo tako kaže sud EU koji je svoje stavove iznio u niz presuda koje su u skladu s direktivom.

Ništetno je ništetno od početka i ništa ne može zamijeniti niti osnažiti ništetno da postane valjano, pa tako ni aneksi i dodaci ništavom ugovoru koji aneksi su nastali intervencijom zakonodavca. Ništetnost nije otklonjena niti može biti. Niti Zakon niti sud ništetno ne mogu učiniti valjanim. Zato su ugovori ništetni, objašnjava Građanska inicijativa Lex Franak